Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Interwencja w sprawie nieprawidłowości w ustawie o opłatach parkingowych

Szanowna Pani Wojewodo,

zwracam się do Pani w związku z podjęciem w dniu 27 marca 2013 r. przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego uchwały nr XXXVI/317/2013 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.

W mojej ocenie we wskazanej uchwale istnieje szereg nieprawidłowości polegających w szczególności na wadliwym rozwiązaniu przez organ stanowiący Tomaszowa Mazowieckiego kwestii opłat za parkowanie dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej uchwały w zw. z § 1 załącznika nr 2 do tej uchwały, osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy, będące właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu samochodowego albo korzystające z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, najmu, użyczenia lub innej uprawniającej do korzystania z pojazdu w celu sprawowania pieczy nad pojazdem, otrzymały uprawnienie do wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie w formie abonamentowej, której wysokość miesięczna wynosi 200 złotych, a roczna 1.200 złotych.

W odniesieniu do powyższego stwierdzić należy, iż ustalona na tym poziomie wysokość opłat za parkowanie dla mieszkańców Strefy, mimo ich ulgowego charakteru, ewidentnie jest zbyt wysoka, a co za tym idzie nieadekwatna do potrzeb jakie są związane z celami ustawowej możliwości ustanowienia stref płatnego parkowania w centrach miast. Należy zauważyć, iż w innych polskich miastach, m.in. niedalekiej Łodzi – opłata abonamentowa dla mieszkańców wynosi 120 zł rocznie, w Piotrkowie Trybunalskim – 25 zł rocznie, a w stołecznej Warszawie, gdzie problem z ilością parkujących i zanieczyszczających centrum miasta pojazdów jest największy, opłata abonamentowa dla mieszkańców Stref wynosi zaledwie 30 zł rocznie.

Tym samym należy uznać, iż wprowadzona przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wysokość opłat za parkowanie dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania jest nieuzasadniona i oczywiście zawyżona. Prowadzi to jednocześnie do wniosku, iż przedmiotowa uchwała narusza interesy ekonomiczne mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, gdyż jest sprzeczna z celami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 260), które uzasadniałyby znaczne zmniejszenie, w porównaniu do uchwalonych, kwot opłat za parkowanie dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania. Skoro bowiem zgodnie z przepisem art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych, „strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej”, to nie można przejść obojętnie obok argumentu, iż stałych mieszkańcy obszaru objętego Strefą Płatnego Parkowania nie powinno obciążać się zbyt wysokimi opłatami za parkowanie, gdyż oni przebywają w tej Strefie realizując swoje interesy życiowe, a przede wszystkim mieszkaniowe. Nie powinno się w związku z tym nakładać na nich opłat, które nawet w mniemaniu organu je nakładającego są pewnego rodzaju ulgą, ale powinny to być opłaty o charakterze symbolicznym, co widać na przykładzie innych miast.

W związku z tym nie może być wątpliwości, że opłaty za parkowanie w strefach parkowania płatnego nie pełnią wyłącznie funkcji fiskalnych. Inaczej mówiąc, opłat parkingowych nie można zawężać do jednego ze źródeł pożytków płynących z własności drogi publicznej. Strefa parkowania powinna służyć organom gminy przede wszystkim do prowadzenia polityki transportowej w wymiarze lokalnym. Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie ma wpływać na ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na określonych obszarach lub skłaniać użytkowników dróg do skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej. Zalety stref parkowania - oprócz stworzenia w centrach miast miejsc postoju - polegają także na zmniejszaniu zanieczyszczeń środowiska spowodowanych nadmiernych ruchem pojazdów (Ustawa o drogach publicznych. Komentarz Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł, Autor komentarza do roz. 1 art. 13b: Paweł Zaborniak, Lex Polonica). Z uwagi na to, nie znajduje uzasadnienia obciążanie mieszkańców Stref Płatnego Parkowania zbyt wysokimi opłatami związanymi z parkowaniem przez mieszkańców przy swoich budynkach, nawet gdy jest to w Strefie Płatnego Parkowania. Skutkiem wprowadzenia SPP powinno być ograniczenie incydentalnego wjazdu na teren Strefy, nie natomiast ograniczenia prawa do parkowania pojazdów przez zamieszkujących w stresie mieszkańców.

Wskazać również należy na kwestię zawartą w § 7 załącznika nr 3 do przedmiotowej uchwały, który stanowi Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, a który to przepis dotyczy ustalenia postępowania reklamacyjnego w przypadku nałożenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie podstawowej opłaty za parkowanie. Mianowicie, w myśl tego postanowienia Regulaminu, Rada Miasta Tomaszowa Mazowieckiego postanowiła, iż procedura odwoławcza w sprawach opłat dodatkowych zostanie ustalona w odrębnym akcie przez organ wykonawczy, tj. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W mojej ocenie niewskazanie w uchwale trybu uchylenia nałożonych opłat dodatkowych narusza w istotny sposób zasadę przewidywalności prawa poprzez to, iż w jednym akcie nakłada zobowiązanie, nie przyznając jednocześnie możliwości zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w uzasadnionych przypadkach. Poza tym to na organie gminy ciąży ustalenie całokształtu spraw związanych z uiszczaniem opłat parkingowych, w tym ustalenie procedury reklamacyjnej, a nie cedowanie na inne organy uprawnień do wydawania, w bliżej niekreślonym czasie, aktów mających uregulować tę materię.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o podjecie działań nadzorczych, w ramach posiadanych kompetencji, mających na celu uchylenie przedmiotowej uchwały w zakreślonym aspekcie. Będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi o podjętych czynnościach i ich skutkach od czego uzależniam dalsze działania w sprawie.

Z poważaniem,
Marcin Witko
Poseł na Sejm RP

Polecam artykuł Legalność opłat parkingowych zbada wojewoda

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/interwencja-w-sprawie-nieprawidlowosci-w-ustawie-o-oplatach-parkingowych/