Facebook
Twitter
Google+
YouTube

KONGRES PROGRAMOWY PIS - PRACA

     Praca zapewniająca godne i dostatnie życie musi być dobrem powszechnie dostępnym. Bez dobrze wykształconych, zatrudnionych na stabilnych, zapewniających bezpieczeństwo, zasadach i godziwie wynagradzanych pracowników trwały rozwój gospodarczy, który uczyni z Polski prawdziwie kraj nowoczesny, nie jest możliwy. Tymczasem niezwykle dotkliwym dla wielu rodzin w Polsce jest brak pracy lub niewspółmiernie niskie wynagrodzenie otrzymywane za jej wykonywanie. Bezrobocie dotyka dziś 13,4% zdolnych do pracy – tj. blisko 2,2 mln ludzi (grudzień 2013r.), z czego ponad milion stanowią osoby do 35 roku życia, a ponad 500 tys. bezrobotnych to ludzie powyżej 50. roku życia. Zwiększa się liczba osób długotrwale bezrobotnych, tj. powyżej 12 miesięcy, których jest obecnie ponad 1,2 mln. Dramatycznie spada liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku, który otrzymuje tylko 13,8% uprawnionych, (tj. co siódmy bezrobotny). Umowy o pracę na czas nieokreślony zastępuje się coraz częściej umowami cywilno-prawnymi (tzw. śmieciówkami). Umowy te nie gwarantują prawa do urlopu czy gwarancji minimalnego wynagrodzenia, są ucieczką od płacenia składek na ZUS, niszczą system ochrony zdrowia i emerytalny, obniżają również siłę nabywczą tej grupy społecznej. Problemem są też umowy na czas określony, mamy dziś najwyższy wskaźnik (ok.30%) zawierania takich umów na poziomie Unii Europejskiej. Niskie wynagrodzenia za pracę często nie pozwalają rodzinie na normalne wychowanie potomstwa. Jest nie tylko wysoce nieracjonalnym, ale także niemoralnym zabieranie rodzicom dochodu z pracy na cele publiczne wówczas, gdy rodzina nie jest w stanie wypełnić obowiązków wobec swoich niezdolnych do pracy członków rodziny.

1. Wymierny wzrost wynagrodzeń pracowniczych - propozycja przyjęcia "paktu dla wzrostu wynagrodzeń". Pracodawcy będą mogli korzystać z premii inwestycyjnych, których strona rządowa będzie gwarantem. Możliwość korzystania z rządowych programów wsparcia.

2. Ponad 1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy dla ludzi młodych - "Narodowy Program Zatrudnienia":
- niższa wysokość składki na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin zdegradowanych ekonomicznie,
-zmniejszona o 50% wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez                    pracodawcę, zatrudniającego młodych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy przez pierwsze 12 miesięcy,
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów praktyki szkoleniowej absolwentów ( miesięczna kwota wyniesie 50 % minimalnego wynagrodzenia dla nieodpłatnej praktyki, zaś 25 % dla odpłatnej - max. czas trwania umowy 3 miesiące ).
- Fundusz Wspomagania Zatrudnienia i Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości będzie udzielać pożyczek i kredytów na dogodnych warunkach
- zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających określoną liczbę osób do 35 roku życia
- zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej w podatku od środków transportu
- nowa kategoria płatnika - młody przedsiębiorca, miałby możliwość zmniejszenia wysokości płaconych zaliczek w podatku dochodowym do 50%, możliwość przedłużenia o dodatkowe 12 m-cy o 50 % obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne

3. Ułatwienie dla rozpoczynających działalność gospodarczą - tzw. łagodne przejście z "małego" ZUS na zwykły stosując przez kolejne lata preferencyjną stawkę, podwyższając ją każdego roku o 25 %.

4. Działania chroniące prawa pracownika - Płaca minimalna nie mogłaby być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej.

5. Zmiany w systemie emerytalnym, czyli dobrowolność wyboru między OFE a ZUS - postuluje referendum w tej sprawie. Odejścia od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat i powrót do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

O PRACY podczas Kongresu PIS mówiła poseł Beata Szydło

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/kongres-programowy-pis-praca/