Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Sprawozdanie Posła Marcina Witko z rocznej działalności parlamentarnej - 12.11.2012 r.

12 listopada 2012r. w Biurze poselskim Marcina Witko odbyła się konferencja prasowa podsumowująca roczną działalność parlamentarną. Tego dnia wieczorem odbyło się także spotkanie z mieszkańcami w Centrum Dialogu Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim, na którym Poseł Marcin Witko podsumował pierwszy rok pracy w Sejmie RP.
Mija rok od objęcia mandatu poselskiego przez tomaszowianina - Marcina Witko. Przedstawiamy podsumowanie tego okresu w działalności Posła.
„Mimo, że jest to dopiero początek mojej pracy w Sejmie, staram się jak najbardziej efektywnie wykorzystywać każdą chwilę. Wiem jak wiele zmian jest potrzebnych w naszym kraju, by stał się przyjazny dla najsłabszych obywateli, a nie ciągle podporządkowywany partykularnym interesom tych najbogatszych. Praca parlamentarzysty, będącego w sejmowej opozycji nie jest łatwym zadaniem. W chwilach zwątpienia pomaga świadomość, że wielu rodaków liczy na moje zaangażowanie w odbudowywanie podupadłego państwa, a ja nie mogę zawieść ich zaufania. Pomocne są również liczne sława sympatii i poparcia dla podejmowanych działań. Za okazywane wsparcie serdecznie dziękuję.” - Marcin Witko Poseł na Sejm RP.

Pracę Posła można bieżąco śledzić na stronach internetowych witkomarcin.pl, sejm.gov.pl, na internetowych portalach społecznościowych (Facebook, Twitter), a także w lokalnych mediach. Poseł prowadzi również osobisty blog.

Sejm

Prace Sejmu są niezwykle intensywne. W obecnej VII kadencji odbyło się 25 posiedzeń Sejmu. Prace prowadzone są nad 857 drukami zawierającymi projekty ustaw lub inne materiały niezbędne do stanowienia prawa. Nad wieloma z nich proces legislacyjny już się zakończył. Ustawy oczekują na wejście w życie (tzw. vacatio legis) lub już to nastąpiło. Końcowym etapem procesu legislacyjnego w Sejmie jest głosowanie na sali plenarnej nad ostatecznym kształtem ustawy. Niekiedy głosowania te są niezwykle burzliwe. Tak było m.in. w przypadku głosowania nad ustawą podwyższającą wiek emerytalny oraz ustawą aborcyjną. W czasie obecnej kadencji Sejmu nie brakowało również politycznych afer jak np. sprawa Amber Gold, niewłaściwe zarządzanie Stadionem narodowym w Warszawie, czy też ujawnianie nowych, szokujących faktów ws. katastrofy smoleńskiej.

Poseł Marcin Witko wielokrotnie zabierał głos z mównicy sejmowej. Wypowiadał się m.in. w sprawie zachowania ulg prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych, nieuzasadnionej redukcji godzin lekcji historii w szkołach, wzrastających cen paliw, warunków składowania odpadów promieniotwórczych oraz regulacji chroniącej przed żywnością genetycznie modyfikowaną. Poseł kilkakrotnie apelował o zwiększenie finansowania leczenia onkologicznego i dostępności chorych do właściwych leków. Wypowiedzi Posła dotyczyły także źle funkcjonującej ustawy refundacyjnej i niewłaściwej praktyki Rządu, polegającej na nakładaniu na samorządy nowych obowiązków bez zapewnienia środków na ich realizację. Uwagę Posła skupiła także sytuacja polskiego rolnika – sprzeciwił się tzw. podwójnemu karaniu za niezawinione błędy podczas procedury pozyskiwania dopłat obszarowych, a także ich nierównemu traktowaniu w stosunku do rolników z innych państw członkowskich UE. Poseł interweniował również w sprawie wzrastającego długu publicznego Skarbu Państwa i zaniedbań Rządu oraz polskich urzędów w aferze Amber Gold.

Poseł Marcin Witko, jako członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, dwukrotnie przedstawiał w imieniu klubu stanowisko w sprawie projektu ustawy zmieniającego ustawę Kodeks wyborczy. Oprócz członkostwa w klubie parlamentarnym, Poseł Marcin Witko przynależy do zespołów parlamentarnych: Łódzki Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, Parlamentarny Zespół Sportowy oraz Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz do Grup Parlamentarnych: Polsko - Litewskiej, Polsko- Serbskiej i Polsko- Włoskiej. Poseł Marcin Witko Pełni również funkcję sejmowego sekretarza.

W Sejmie praca posłów skupia się w Komisjach Sejmowych.

Komisje Sejmowe są organami Sejmu powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu. Każdy projekt ustawy, przed ostatecznym głosowaniem w Sejmie, jest kierowany do właściwej merytorycznie komisji, celem rozpatrzenia proponowanych regulacji i dokonania w nich stosownych zmian. Poseł Marcin Witko jest członkiem dwóch stałych komisji: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia. Zasiada również w podkomisjach ds. polityki regionalnej, finansów samorządowych, ustroju samorządu terytorialnego i dwóch nadzwyczajnych podkomisjach pracujących nad projektami ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zdobyte przez Posła w Radzie Powiatu i tomaszowskiej Radzie Miejskiej jest niezwykle pomocne podczas prac w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W obecnej kadencji członkowie komisji pracowali m.in. nad zmianami w ustawach o: systemie oświaty, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pracownikach samorządowych, gospodarce nieruchomościami, ochronie przyrody, zwierząt oraz gruntów rolnych i leśnych, szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze ZSRR. Wiele projektów dotyczyło zmian w ustawie o samorządzie gminnym, zaś niebawem pod obrady komisji trafi m.in. projekt ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Najgłośniejszym medialnie projektem ustawy rozpatrywanym przez komisję był projekt zmieniający ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który dotyczył zmian w tzw. podatku janosikowym – bogate samorządy odprowadzają część swoich dochodów na rzecz uboższych samorządów. Z uwagi na fakt, że pozyskiwane w ten sposób środki finansowe są często istotnym elementem budżetu ubogich gmin, zdaniem Posła Marcina Witko, system ten powinien zostać zachowany z jedynie kosmetycznymi zmianami. Poseł uważa również, że kwestie które dotykają samorządy powinny być szeroko konsultowane z ich przedstawicielami. W tym właśnie celu Poseł wystosował do samorządowców pismo w sprawie janosikowego przedstawiające zakres zmian i prosił o zajęcie stanowiska w sprawie:„(…) Od dłuższego czasu na polskie samorządy nakładane są kolejne obowiązki, natomiast Państwo nie zabezpiecza środków na ich realizację. Sytuacja Finansowa wielu polskich samorządów staje się niezwykle trudna. Propozycje zmian legislacyjnych już nie tylko ograniczają przekazywanie pieniędzy z Budżetu Państwa do samorządów, lecz wręcz je odbierają. W myśl idei solidaryzmu społecznego, gdzie bogatszy powinien wspierać biedniejszego, a także w myśl dbałości o równomierny i sprawiedliwy rozwój całego kraju, nie może być zgody na przyjęcie proponowanych zmian.. Każdy chciałby mieć w swoim regionie bogatą Warszawę. Niestety tak nie jest.(…)”

W piśmie informującym samorządowców o projekcie ustawy zmieniającym ustawę o samorządzie gminnym, w zakresie zobowiązującym gminy do świadczenia na rzecz mieszkańców bezpłatnych poradach prawnych, Poseł podkreśla, że „ograniczona dostępność uboższych obywateli naszego kraju do usług prawniczych niewątpliwie jest problemem, który należy rozwiązać. System darmowych porad prawnych proponowany przez projektodawców nie jest jednak właściwy.(…)Projekt ustawy kontynuuje niepoprawną politykę obciążania gmin kolejnymi obowiązkami, bez zapewnienia odpowiedniego zaplecza finansowego na ich realizację. Gminy jeszcze nie zdołały uporać się z nowymi obowiązkami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a już planowane są kolejne. Taka praktyka jest niepokojąca zwłaszcza w obliczu nierozstrzygniętego do dzisiaj sporu o wpływy do budżetów gmin z tytułu tzw. Janosikowego. Projekt ustawy zawiera postanowienia, które bezpośrednio dotyczą samorządowców, dlatego uważam za konieczne konsultowanie z Państwem proponowanych zmian. To właśnie Państwo posiadacie najpełniejsza wiedzę o warunkach społeczno-gospodarczych w jakich funkcjonuje zarządzana przez Państwa społeczność lokalna, znacie jej potrzeby i potraficie ocenić czy wprowadzenie zmian w takim kształcie jak proponowane jest konieczne, a co najważniejsze zasadne.(…)”.

Oprócz projektów ustaw pod obrady Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej trafiają także projekty uchwał Sejmu. Komisja rozważa nad projektem uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie dotychczasowych prac komisja podjęła trzy dezyderaty: w sprawie mechanizmów ograniczenia deficytu sektora samorządowego, w sprawie lepszego wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów oraz w sprawie szybkiej pomocy Rządu RP gminom i powiatom dotkniętym skutkami katastrofy powodzi w lipcu 2012 r.

Do zakresu działania Komisji Zdrowia należą sprawy ochrony zdrowia. Pod jej obrady trafiły m.in. projekty ustaw dotyczące zmian w ustawach o: działalności leczniczej, zawodach lekarza i lekarza dentysty, izbach lekarskich, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przeciwdziałaniu narkomanii, planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Burzliwe dyskusje w Komisji Zdrowia, mediach i wielu domach Polaków wywołał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków. Z badań opinii publicznej wynika, że aż 70 % respondentów uważa, że znowelizowana ustawa źle działa, zaś  65 % - że ceny leków refundowanych wzrosły po wejściu w życie nowych przepisów, 36 % - że w wyniku nowych przepisów dostępność leków dla pacjentów jest mniejsza (Badanie przeprowadziła firma Millward Brown SMG/KRC w formie wywiadu telefonicznego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1001 Polaków w wieku 18 lat i więcej.). Negatywne odczucia społeczeństwa w kwestii zapisów ustawy refundacyjnej podziela Poseł Marcin Witko, który wskazuje na szereg błędów systemowych ustawy, za które ostatecznie będą płacić pacjenci. Zdaniem Posła system opieki zdrowotnej powinien być tak skonstruowany, aby pacjent zawsze był na uprzywilejowanej pozycji, bowiem system ten został powołany po to, by dbać o jego życie i zdrowie. Niestety w obecnych realiach pacjent jest na szarym końcu długiej kolejki do gabinetu lekarskiego. Poseł krytykuje również obarczanie lekarzy obowiązkami administracyjnymi, których wypełnianie daje prym biurokratyzacji nad udzielaniem pomocy medycznej. „Państwo przerzuciło na lekarzy i aptekarzy odpowiedzialność nawet za brak ubezpieczenia zdrowotnego pacjenta, stosując przy tym rygor srogich sankcji finansowych” - podnosi Poseł Marcin Witko. Do wyrażenia opinii i próby znalezieni rozwiązań naprawczych dla ustawy refundacyjnej Poseł zaprosił przedstawicieli NZOZ z powiatu tomaszowskiego. Spotkanie z lekarzami zaowocowało przedstawieniem na forum Komisji Zdrowia propozycji konkretnych zmian w ustawie refundacyjnej.

Podobnie jak ustawa refundacyjna, istotnym wydarzeniem związanym z ochroną życia i zdrowia Polaków, był deficyt w zasobach szpitalnych leków stosowanych w terapii onkologicznej, tzw. cytustatyków. Pacjentom chorym na raka szpitale odmawiały leczenia, bo Ministerstwo Zdrowia w porę nie zabezpieczyło szpitalnych rezerw. Według Posła Marcina Witko jest to ewidentne lekceważenie ludzkiego życia i zdrowia, które nigdy nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza ze strony Ministra Zdrowia. „Kilka tysięcy cierpiących na raka pacjentów zostało pozostawionych samych sobie z wyrokiem śmierci podpisanym przez pana Arłukowicza. Teka Ministra Zdrowia sprawiła, że uzurpuje sobie boską władzę, decyduje o ludzkim życiu i śmierci!” – dodaje Poseł.

Poseł Marcin Witko wystosował interpelację poselską w tej kwestii do Ministra Zdrowia, żądając stosownych wyjaśnień, a także wypowiadał się na konferencji prasowej podczas której wzywał Bartosza Arłukowicza do natychmiastowych działań w celu dostarczenia leków do szpitali.

Komisja Zdrowia pracuje obecnie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce oraz projektem uchwały Karta praw osób z autyzmem. Komisja wypowiedziała się w kwestii Narodowego programu zwalczaniu chorób nowotworowych – w uchwalonym dezyderacie komisja postuluje przeprowadzenie zmian w programie w części dotyczącej profilaktyki i środków przeznaczonych na inwestycje.

Interpelacje poselskie

Instrumentem kontroli parlamentarnej sprawowanej przez posłów jest interpelacja poselska, polegająca na wystosowaniu pisemnego zapytania kwestionującego działania Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego Ministra. Posłowie mają również możliwość przedstawienia problemu i żądania udzielenia odpowiedzi od Rządu na tzw. pytanie w sprawach bieżących.

W wyniku zgłaszanych przez rolników uwag w kwestii działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polegających na kierowaniu do prokuratury bezpodstawnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, czyli oszustwa subwencyjnego. Poseł Marcin Witko wystosował interpelację poselską w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której podnosi, że „(…)ARiMR wskazuje, iż rolnicy we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zawyżają powierzchnie areału, co nie jest zgodne ze zdjęciami satelitarnymi ich działek. Tymczasem rolnicy wskazują, iż powierzchnię działek deklarują w oparciu o posiadane materiały źródłowe – zazwyczaj o akty własności. Zawyżona w ten sposób kwota środków pomocowych oscyluje w granicach 12-50 zł. Wnioskodawcy pokonują częstokroć kilkadziesiąt kilometrów, aby przekonać organy ścigania, iż dane zawarte we wniosku są wynikiem zwykłej pomyłki, danych zawartych w posiadanych dokumentach bądź też innych niezawinionych przez nich zdarzeń. Postępowania te w większości kończą się wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion czynu zabronionego, ewentualnie z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu. ARiMR angażuje do postępowań, których przedmiotem sporu jest kwota kilku lub kilkudziesięciu zł, cały aparat ścigania, począwszy od Policji, a skończywszy na prokuraturze i sądzie.(…). Zdaniem Posła działania ARiMR muszą zostać zracjonalizowane, bowiem prawo karne nie może być instrumentem dręczenia obywateli. Problem jest istotny, ponieważ nie dotyczy jednostkowych przypadków, lesz setek, a nawet tysięcy polskich rolników. Za rangą problemu przemawia fakt, że polska gospodarka opiera się na produkcji rolnej, zatem należy ją wspierać, a nie stwarzać bariery obniżające jej opłacalność. Polski rolnik ma prawo oczekiwać wsparcia i ochrony ze strony państwa.

Istotnym tematem poruszanym w interpelacjach Posła Marcina Witko są problemy w zakresie opieki zdrowotnej. Do Ministra Zdrowia skierowane zostały interpelacja w sprawie niepokojących informacji o braku popularnych leków, tzw. cytostatyków, potrzebnych w zwalczaniu chorób nowotworowych oraz w sprawie trudnej sytuacji pacjentów chorych na astmę spowodowaną wysokimi cenami leków i brakiem stosownych zamienników. Poseł zwrócił się także do Ministra Zdrowia z interpelacją w sprawie nieprawidłowości w wypłacaniu przez NFZ świadczeń z tytułu tzw. nadykonań. W ocenie Posła Marcina Witko „obecny system kontraktowania usług medycznych, następnie procedura rozliczania ich wykonania, jest systemem nieprawidłowym. Patologią tego systemu jest m.in. zaniżona wysokość kontraktowanych usług medycznych oraz konieczność dochodzenia przez placówki medyczne należnych im kwot od Narodowego Funduszu Zdrowia na drodze postępowania sądowego. Taki tryb wzajemnych rozliczeń między podmiotami odpowiadającymi za ludzkie zdrowie i życie nie może mieć miejsca. Zakład opieki zdrowotnej w swej działalności powinien skupić się na świadczeniu pomocy medycznej, a nie toczyć batalie sądową z NFZ. Nie ulega wątpliwości, że dla prawidłowego funkcjonowania placówek medycznych niezbędne jest sprawne i terminowe rozliczanie kontraktów na usługi medyczne z NFZ.” Poseł Marcin Witko przedłożył na ręce Marszałka Sejmu dwie kolejne interpelacje dotyczące nieprawidłowości w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału Skarbu Państwa m.in. na przykładzie postępowań upadłościowych Zakładu Włókien Chemicznych „Wistom” S.A. i Zakładu Tkanin Wełnianych Mazovia S.A. Poseł w interpelacji do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Skarbu Państwa wskazuje, że podupadłe przedsiębiorstwa trafiają w ręce syndyków, którzy będąc pod pozornym nadzorem sędziów komisarzy, decyduje o dalszych ich losach. W gestii syndyków pozostaje kiedy, komu, za ile i które składniki majątku upadłego będą upłynniane. Tak rozległa swoboda w działaniach syndyków sprzyja wykorzystywaniu postępowania upadłościowego do sprzecznych z ustawą celów i prowadzi do defraudacji majątku państwowego.

W trybie pytań w sprawach bieżących Poseł Marcin Witko zwracał się ponownie do Ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podwójnego karania rolników za rzekome wyłudzanie dopłat obszarowych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Ministra Środowiska w sprawie paktu klimatycznego i związanej z nim podwyżką opłat za energię elektryczną.

Biuro poselskie

Biuro poselskie jest miejscem spotkań z mieszkańcami. Spotkania mają różnorodny charakter - począwszy od tych, które są wyrazem sympatii dla działalności Pana Posła, po spotkania w których mieszkańcy proszą o pomoc. W każdej sprawie podejmowana jest interwencja. Sprawy poruszane w czasie dyżurów poselskich dotyczyły m.in. bezrobocia, ochrony środowiska, podwyżek opłat targowych, kwestii mieszkaniowych, budowy i remontów dróg, chodników, wiat przystankowych, refundacji leków, dyżurów pielęgniarskich w ośrodkach zdrowia, gabinetów dentystycznych i pielęgniarskich w szkołach, skarg na funkcjonowanie lokalnych urzędów i instytucji oraz wielu innych spraw. Do udanych interwencji zaliczamy: niedopuszczenie do likwidacji wojskowego przedszkola w Nowym Glinniku. Poseł nie tylko przedstawił ten problem na forum Sejmu, ale również osobiście rozmawiał z W-ce Ministrem Obrony Narodowej. W okresie ujętym w sprawozdaniu odbyło się 35 dyżurów poselskich. Wzięło w nich udział ponad 250 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i regionu.

Wprowadzony w Biurze poselskim dyżur prawnika okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. W ciągu minionych 12 miesięcy mecenas Waldemar Buda udzielił ponad 250 bezpłatnych porad prawnych . Porady te, są niezwykle potrzebne ze względu na nierówność podmiotów, szczególnie wtedy, kiedy obywatel musi zmierzyć się z aparatem urzędniczym, wspieranym przez grupy etatowych radców prawnych i adwokatów. Celem tych dyżurów jest pomaganie szczególnie ludziom starszym i ubogim, którzy nie wiedzą, gdzie mogą się zwrócić ze swoimi problemami, jak również i takim, których nie stać na kosztowne usługi prawników. Większość osób, które zgłaszają się mecenasa łączy jedna wspólna cecha, którą jest głębokie poczucie krzywdy.

Biuro poselskie oprócz swojej podstawowej działalności jest także miejscem wystaw i działalności artystycznej. Zostały zorganizowana m.in.:

- wystawa prac konkursowych dzieci uczestniczących w pikniku z okazji 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwikowie. Tematyką prac było hasło: „Jak można pomagać drugiemu człowiekowi”,
- wystawa upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- wystawa pt. „Historia polskiego parlamentaryzmu”, połączona z prelekcją historyka pana Grzegorza Świetlika - asystenta posła.

W Biurze poselskim przeprowadzono także zbiórkę kociej karmy na rzecz podopiecznych Fundacji Kocia Mama Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla 24 letniego Darka.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/sprawozdanie-posla-marcina-witko-z-rocznej-dzialalnosci-parlamentarnej-12112012-r/149