Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Interpelacja grupy Posłów do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna


   Szanowny Panie Ministrze! Przez Polskę przebiegają prawie wszystkie korytarze transportowe. Nasza infrastruktura kolejowa jest jedną z największych w Europie. Prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA działania restrukturyzacyjne mające na celu zbilansowanie kosztów działalności firmy wpłyną negatywnie na rozwój społeczno-gospodarczy konkretnych regionów Polski - 2000 km linii kolejowych do likwidacji, taki jest wynik analiz PKP PLK w sprawie optymalizacji sieci zarządcy infrastruktury.

   Przykładami zaproponowanych likwidacji są:

   - Linia z Piotrkowa do Zarzecza, w wyniku której od sieci kolejowej zostanie odcięta Elektrownia Bełchatów. W związku z przejęciem obsługi towarów przez transport drogowy Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych wylicza straty PLK na 1,5 mln zł rocznie. Na 2 mln zł oszacował utracone przychody PKP, jeśli kolej wycofa się z transportu 150 tys. ton piasku z kopalni w Osiecznicy, Kleczkowie i Nowogrodźcu w wyniku zamknięcia linii z Zebrzydowej do Ławszowa.

   - Szczególnie negatywny wydźwięk społeczny ma wyłączenie linii 25 ze Świętokrzyskiego w stronę Łodzi. Jest to 86-kilometrowy odcinek między Tomaszowem Mazowieckim a Skarżyskiem-Kamienną (na linii nr 25 między Łodzią Kaliską a Dębicą). To od niej odchodzi trasa 79 Padew - Wola Baranowska prowadząca do terminalu przeładunkowego LHS. Linia 79 jest przewidziana do wyłączenia definitywnie, a linia 25 wstępnie. Terminal w LHS jest właśnie rozbudowywany, a za chwilę okaże się, że nie ma jak stamtąd wyjechać koleją.

   - Somonino - Kartuzy, mimo że w tym samym czasie gdański oddział spółki planuje przetarg na jej elektryfikację.

   - Tarnobrzeg - Mielec - Dębica na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tutaj znajdują się m.in. elektrociepłownia w Mielcu i zakłady kolejowe Tabor Dębica. W roku 2012 samorząd wydał 1 mln zł na rewitalizację linii.

   Powaga poruszonych zagadnień oraz duże znaczenie logistyczno-strategiczne dla lokalnych społeczności i firm linii nr 25 między Łodzią Kaliską a Dębicą upoważnia mnie do zwrócenia się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie ww. sprawy.

   1. Proszę o wskazanie alternatywnych rodzajów transportu dla 1 mln ton towaru rocznie, który to do chwili obecnej odbywał się drogą kolejową.

   2. Czy likwidacja linii nr 25 wpłynie pozytywnie na stan infrastruktury drogowej niedostosowanej do transportu tak dużych ilości towarów?

   3. Czy likwidacja połączenia kolejowego nr 25 wpłynie pozytywnie na konkurencyjność inwestycyjną terenów, przez które owa linia przebiega?

   4. Ile kilometrów nowych linii kolejowych zostało oddanych do użytku w roku 2012 (nie wliczając modernizowanych)?

   5. Na jak długi okres linia nr 25 zostanie wyłączona z użytku i czy w rzeczywistości powyższe wyłączenie nie okaże się likwidacją tejże linii?

   6. Czy została przeprowadzona analiza negatywnego wpływu wyłączenia linii 25 na wzrost bezrobocia?

   Z poważaniem

   Poseł Robert Telus

   oraz grupa posłów

   Opoczno, dnia 21 marca 2013 r.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE  nr 16478

podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra -w sprawie wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posła Roberta Telusa oraz grupy posłów w sprawie wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna przestawiam poniższe informacje.

   Jednym z najistotniejszych problemów polskich przewoźników kolejowych są wysokie koszty funkcjonowania, spośród których za najistotniejszy uważa się koszt dostępu do infrastruktury. W związku z powyższym w celu poprawy sytuacji na kolei podejmowane są działania ukierunkowane na obniżenie opłat za korzystanie z torów, tak aby przewoźnicy kolejowi mogli konkurować z przewoźnikami drogowymi.

   Wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej uzależniona jest przede wszystkim od dwóch czynników: kosztów ponoszonych przez zarządcę infrastruktury oraz wysokości środków przeznaczonych na finansowanie infrastruktury. Wobec systematycznie zwiększanych nakładów na kolej z budżetu państwa w celu obniżenia kosztów działalności zarządcy konieczne jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji PKP PLK SA, który niefortunnie został opisany przez niektóre media jako likwidacja linii kolejowych, co nie oddaje istoty podejmowanych działań i może wprowadzać w błąd opinię publiczną.

   Restrukturyzacja ma się wiązać przede wszystkim z optymalizacją kosztów zarządcy infrastruktury. Rezygnacja z obsługi stosunkowo ograniczonej części linii jest jednym z elementów tego procesu. W opracowanej analizie uwzględniającej wyniki obejmujące okres 7 lat wzięto pod uwagę następujące czynniki:

   - zainteresowanie przewoźników,

   - zainteresowanie władz samorządowych,

   - ważność dla zachowania spójności sieci,

   - stan techniczny i parametry eksploatacyjne,

   - przychody danego odcinka,

   - koszty danego odcinka,

   - wynik finansowy,

   - utracone przychody na całych trasach,

   - ruch pasażerski i towarowy,

   - liczbę mieszkańców na terenie wokół danego odcinka,

   - PKB na mieszkańca,

   - bezrobocie,

   - liczbę samochodów,

   - gęstość dróg,

   - siatkę połączeń alternatywnych (w tym czasy przejazdu),

   - ceny połączeń alternatywnych,

   - liczbę dużych zakładów pracy i firm produkcyjnych.

   Podkreślam, że analiza, która obejmowała ponad 7 tys. km linii kolejowych, była jedynie materiałem, na podstawie którego zapadły decyzje co do sposobu obniżenia kosztów PKP PLK SA. Niemniej, o ile wysunięte w analizie tezy okazały się nieuzasadnione w kontekście istniejących potrzeb społecznych bądź gospodarczych, co do zasady ograniczeń nie wprowadzono. Wdrożenie ograniczeń było planowane od 15 grudnia 2013 r., tj. od dnia wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów, w odniesieniu do 910 km linii kolejowych. Na liniach tych obecnie sporadycznie realizowane są przewozy towarowe o niewielkiej masie bądź przejazdy okazjonalne. Ponadto PKP PLK SA podjęła decyzję o warunkowym udostępnianiu 1090 km linii, na których również miały zostać wprowadzone ograniczenia, o ile zamówienia złożone przez przewoźników kolejowych nie zapewniłyby odpowiedniego pokrycia kosztów funkcjonowania tych linii.

   Jednocześnie spółka prowadziła konsultacje z samorządami województw dotyczące perspektyw konkretnych linii. Wzięto także pod uwagę stanowisko podmiotów gospodarczych działających w obszarze ciążenia linii. Po zakończeniu przedmiotowych konsultacji zarząd spółki w dniu 11 kwietnia 2013 r. zweryfikował plany dotyczące poszczególnych linii. Zgodnie z nową decyzją eksploatacja linii kolejowych: nr 24 Piotrków Trybunalski - Zarzecze, nr 25 na odcinkach Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna i Dębica - Chmielów k/Tarnobrzega, nr 214 Somonino - Kartuzy oraz nr 283 na odcinku Zebrzydowa - Ławszowa zostanie utrzymana. Natomiast w odniesieniu do linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska, w związku ze znikomym zainteresowaniem jej wykorzystaniem ze strony przewoźników, przewiduje się jej wyłączenie z eksploatacji od dnia 15 grudnia 2013 r. Niemniej PKP PLK SA zastrzega, że w przypadku wzrostu zainteresowania jej eksploatacją po zakończeniu rozbudowy terminalu w Woli Baranowskiej linia może ponownie zostać udostępniona przewoźnikom.

   Ponadto uprzejmie informuję, że w 2012 r. do eksploatacji włączono 3 km nowych linii kolejowych związanych z uruchomieniem połączeń kolejowych z lotniskami w Warszawie i Świdniku.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Andrzej Massel

   Warszawa, dnia 14 maja 2013 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=17762598

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/sejm/interpelacje/interpelacja-grupy-poslow-do-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej/